Logo Rijksoverheid

Sprekers

Bekijk onderstaand de sprekers per ronde.

Marieke Gorkink – Vereniging Natuur en Milieu Gelderland

Marieke is communicatieadviseur bij de vereniging Natuur en Milieu Gelderland, voorheen de Gelderse Milieu Federatie. Zij is onder ander verantwoordelijk voor de voorlichting over houtstook en de organisatie van burger luchtkwaliteitmetingen in gemeenten.

Ingeborg Absil

Ingeborg Absil – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ingeborg Absil, Manager Veiligheid Industrie, plaatsvervangend directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s. Ingeborg Absil is MT-lid en plaatsvervangend directeur bij de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze heeft op verschillende onderwerpen managementfuncties bekleed binnen de (Rijks)overheid. Haar expertisevelden zijn chemische industrie, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, urban planning en organisatieontwikkeling. Vanuit haar functie is ze eindverantwoordelijk voor verschillende projecten waaronder het Register Externe Veiligheidsrisico’s.

Luc de Horde – provincie Utrecht

Luc de Horde is strategisch adviseur omgevingsinformatie bij de Provincie Utrecht. Zijn werkgebied raakt vele beleidssectoren binnen de provincie, gericht op de ruimtelijke component. Hij heeft veel expertise op het gebied van digitale ruimtelijke planvorming en gebiedsgerichte benadering, zoals bij de Wro en Omgevingswet. Daarnaast werkt hij binnen de provincie en in samenwerking met partners in de regio aan het programma DIGITAL TWIN.

Miranda Mesman – RIVM

Miranda Mesman werkt als wetenschappelijk medewerker bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en is daar onder andere projectleider van de Atlas Leefomgeving.

Juul Nelissen – Student Hogeschool Utrecht

Juul Nelissen is vierdejaars Communicatie & Multimediadesign studente met grote interesse voor het oplossen van complexe communicatievraagstukken a.d.h.v. design. Momenteel is Juul bezig met een afstudeerproject bij de Gemeente Amsterdam, waar zij zich bezighoudt met verwachtingsmanagement rondom een outsourcingstraject.

Ton de Nijs – Programma coördinator Natuurlijk Kapitaal RIVM

Ton de Nijs is programma coördinator Natuurlijk Kapitaal bij het RIVM. Hij probeert samen met anderen de waarde van groen in beeld te brengen. In de stad voor de gezondheid van de mensen die daar wonen, maar ook voor het landelijk gebied om te laten zien hoe belangrijk natuur en biodiversiteit zijn in de landbouw.

Casper Strik – provincie Gelderland

Casper Strik werkt ruim 13 jaar bij de provincie Gelderland in diverse managementrollen. Per september vorig jaar is hij integraal manager bij Vitaal Platteland. Dat is een programma dat bestaat uit de aandachtsgebieden Natuur, Water, Agrifood en Gezonde en Veilige Leefomgeving. Daarbij is hij o.a. verantwoordelijk voor het aandachtsgebied Gezonde en Veilige Leefomgeving.

Miranda Mesman – RIVM, projectleider Atlas Leefomgeving

Miranda Mesman werkt als wetenschappelijk medewerker bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en is daar onder andere projectleider van de Atlas Leefomgeving.

Miranda spreekt tijdens de workshop “Verken en ontdek de Atlas Leefomgeving”.

Luc de Horde – Provincie Utrecht

Luc de Horde is strategisch adviseur omgevingsinformatie bij de Provincie Utrecht. Zijn werkgebied raakt vele beleidssectoren binnen de provincie, gericht op de ruimtelijke component. Hij heeft veel expertise op het gebied van digitale ruimtelijke planvorming en gebiedsgerichte benadering, zoals bij de Wro en Omgevingswet. Daarnaast werkt hij binnen de provincie en in samenwerking met partners in de regio aan het programma DIGITAL TWIN.

Luc spreekt tijdens de workshop “Showcase Utrecht: (Ruimtelijke) informatie over de leefomgevingskwaliteit op kaart”.

Peter de Graaf – Consultant Geodan

Peter de Graaf is consultant bij Geodan. Hij is fysisch geograaf van achtergrond en heeft zich gespecialiseerd in de ruimtelijke informatievoorziening voor de Omgevingswet. Hij ondersteunt decentrale overheden bij de implementatie van de Omgevingswet. Hij ontwikkelde onder andere de Vergunningchecker waarin toepasbare regels in vragenbomen worden gekoppeld aan ruimtelijke datasets. In deze sessie gaat hij in op wijze waarop de showcase Utrecht een lokale invulling is van de buiten scope geraakte Laan van de Leefomgeving.

Peter spreekt tijdens de workshop “Showcase Utrecht: (Ruimtelijke) informatie over de leefomgevingskwaliteit op kaart”.

Nancy Oberijé – Oostkracht10

Nancy is projectleider en senior adviseur Omgevingsveiligheid bij Oostkracht10. Zij heeft een milieukundige achtergrond en studeert daarnaast psychologie. Nancy heeft een ruime ervaring als onderzoeker, projectleider, programmamanager, docent en trainer binnen het vakgebied omgevingsveiligheid. De laatste jaren heeft zij binnen het Programma Ontwerp Veilige Omgeving vele ontwerpateliers begeleid voor verschillende doelgroepen, zoals medewerkers van provincies en gemeenten, maar ook bijvoorbeeld studenten.

Nancy spreekt tijdens de workshop “Met de Atlas Leefomgeving een gebied herontwikkelen. Ga jij de uitdaging aan?”.

Nandi van Voorst– Oostkracht10

Nandi is adviseur Veiligheid en Milieu bij Oostkracht10. Zij heeft een veiligheidskundige en een bestuurskundige achtergrond. Dit maakt dat zij veel affiniteit heeft met het oplossen van beleidsmatige vraagstukken, met name op het gebied van omgevingsveiligheid. Naast haar bijdrage aan veelal bestuurskundige projecten, is zij binnen het programma Ontwerp Veilige Omgeving (OVO) al meerdere malen betrokken geweest bij de organisatie van verschillende ontwerpateliers.

Nandi spreekt tijdens de workshop “Met de Atlas Leefomgeving een gebied herontwikkelen. Ga jij de uitdaging aan?”.

Ton de Nijs – RIVM projectcoördinator Natuurlijk kapitaal

Ton spreekt tijdens de workshop “Een gezonde, groene leefomgeving: meer waard dan je denkt”.

Daan van Gent – Coördinator Kennishub Gezonde Stedelijke Leefomgeving

Daan van Gent is een Economisch Geograaf met een passie voor de economische, stedelijke en regionale dynamiek. Hij werkt sinds 2012 als adviseur bij Decisio. Daan heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op de doorontwikkeling van de methodiek om integrale maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van duurzame en leefbare verstedelijking op te stellen. Vaak zijn daarbij ingrepen in het mobiliteitssysteem en in de openbare ruimte (groen, water) aan de orde. In de afgelopen 3 jaar is hij op dit thema als projectleider en inhoudelijk adviseur betrokken geweest bij ten minste 15 MKBA’s of soortgelijke onderzoeken. Bijvoorbeeld in de Zuidelijke Randstad op meta-niveau en in de gemeenten Dordrecht, Breda, Rotterdam en Langedijk op specifieker projectniveau. Het integraal beschouwen en doorrekenen van maatschappelijke en economische effecten van projecten met verschillende componenten (verstedelijking, mobiliteit, openbare ruimte, groen, energie, etc.) is nog betrekkelijk nieuw, maar zeer actueel in het licht van de grote ruimteclaims vanuit verschillende functies en discussies rondom de NOVI.

Daan spreekt tijdens de workshop “Een gezonde, groene leefomgeving: meer waard dan je denkt”.

Juul Nelissen – Student Hogeschool Utrecht

Juul Nelissen is vierdejaars Communicatie & Multimediadesign studente met grote interesse voor het oplossen van complexe communicatievraagstukken a.d.h.v. design. Momenteel is Juul bezig met een afstudeerproject bij de Gemeente Amsterdam, waar zij zich bezighoudt met verwachtingsmanagement rondom een outsourcingstraject.

Juul spreekt tijdens de workshop “MEES Belevingsapp: hoe ervaar je jouw buurt?”.

Henri de Ruiter – Onderzoeker Innovatie Milieukwaliteit

Henri de Ruiter is wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Onderzoek & Innovatie Milieukwaliteit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en één van de coördinatoren van de innovatielijn Slimme monitoring van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL).
Bij het RIVM houdt hij zich bezig met de innovatie van de milieumonitoring, bijvoorbeeld als projectleider van het Samen Meten Dataportaal, een platform voor sensormetingen van de leefomgeving. Binnen het RIVM en DKH GSL is hij betrokken bij verschillende projecten, met als gemene deler dat al deze projecten zich bevinden op het snijvlak van milieu en gezondheid. Henri is gepromoveerd aan de universiteit van Aberdeen (UK), met een promotieonderzoek op het gebied van gezonde en duurzame voeding.

Henri spreekt tijdens de workshop “MEES Belevingsapp: hoe ervaar je jouw buurt?”.

Sarah van Gagesteijn – Framingexpert Taalstrategie

Sarah is een echte taalfanaat en houdt zich bezig met framingonderzoek, framingadvies en masterclasses over de onbewuste invloed van taal & beeld. Ze is van huis uit retorica en is niet alleen geïnteresseerd in de inhoud van de boodschap, maar ook in welke vorm deze gegoten wordt. Dit heeft immers een grote impact op hoe de ontvanger deze beleeft. Taalstrategie deed onder andere onderzoek naar medialogica & framing (Min J&V), risicoperceptie en framing (Min I&W) en de framing van beleidstermen (Min SZW). Sarah schreef drie boeken over het onderwerp: ‘Denk niet aan een roze olifant’, ‘Harder praten helpt niet’ en ‘Word Meesterframer’.

Sarah spreekt tijdens de workshop “Met framing effectief risicocommunicatie inzetten”.